مقالات دکتر

ارزیابی انسداد دندان در کودکان 3 تا 5 ساله
مقالات دکتر

EVALUATION OF DENTAL OCCLUSION IN3-5 YEAR-OLD CHILDREN

EVALUATION OF DENTAL OCCLUSION IN3-5 YEAR-OLD CHILDREN Masoumeh Moslemi1* , Sareh Nadalizadeh2, Saforah Sarsanghizadeh3, Zahra Khalili Sadrabad4 , Zahra Shadkar5 and Mohammad.S.Shadkar6 1Pediatric Dentistry Department, Faculty of Dentistry, Shahid Beheshti

More
مقالات دکتر

Effect of casein-amorphous on enamel of permanent teeth

Published online 2021 Mar 17. PMCID: PMC8174458 PMID: 34104367 Effect of casein-phosphopeptide amorphous calcium phosphate and fluoride with/without erbium, chromium-doped yttrium, scandium, gallium, and garnet laser irradiation on enamel microhardness of permanent

More
پست‏های فایبر
مقالات دکتر

بررسی تاثیر آماده سازی‏های سطحی مختلف پست‏های فایبر بر استحکام باند به کور کامپوزیتی در محیط آزمایشگاهی

چکیده مقدمه: باند قابل اطمینان در حد فاصل ریشه، پست و کور جهت موفقیت کلینیکی رستوریشن‏ های دارای پست حیاتی است. جهت کاهش ریسک شکست، بهبود باند حائز اهمیت است.

More
en_USEnglish